Què és La Caixa?

Des de l’any 2011, fruit de la reestructuració bancària, La Caixa deixa de ser una caixa d’estalvis i es converteix en banc. Apareix CaixaBank. Poc després dissol la seva empresa Arrendament Immobiliari Assequible S.L El Març de 2021 es fusiona amb Bankia per conformar una única entitat financera. Des d’aquest any CaixaBankLa Caixa redobla els seus esforços especulatius sobre l’habitatge del que es propietaria, especialment l’habitatge vinculat a l’Obra Social La Caixa, la majoria del qual prové de plans d’habitatge de protecció oficial edificats sobre sòl públic. Tots els actius de l’Obra Social, és a dir les cases de les llogateres, ja han estat transferits a l’entramat Inmo Criteria Caixa S.L. i “Building Center S.A.U.”. Això succeia mentre la majoria social patia els estralls de la crisi immobiliària i les conseqüències de la reestructuració bancaria en el mercat privat de lloguer. CaixaBank ha baixat la persiana de la seva Obra Social i ho ha fet silenciosament.