Què volem?

Tenim molt clar el que volem aconseguir.A continuació pots llegir less nostres reivindicacions col·lectives.

A CaixaBank, que mantingui la funció social de l’habitatge HPO, és a dir:

  • Paralització immediata de tots els processos judicials i sentències de desnonament d’habitatges de CaixaBank.
  • Renovació automàtica dels contractes de lloguer per una durada mínima de set anys (com estipula la LAU) a un preu màxim del 30% de la renda disponible i sense articles il·legals o clàusules abusives.
  • Aplicació de la Llei 1/2022 pels supòsits d’exclusió residencial de les llogateres de CaixaBank tot i que no es trobi obligada a oferir lloguers socials per l’exempció legal com a tenidor d’HPO.
  • Ofertar a totes les llogateres expulsades de pisos de l’Obra Social el retorn a casa seva.
  • Cessió en forma de convenis municipals dels pisos buits per a pal·liar els greus problemes en l’accés a l’habitatge que vivim a Catalunya.
  • Pla d’inversions per un manteniment en condicions dignes d’habitabilitat i salubritat dels habitatges i zones comunes de les promocions de CaixaBank.
  • Reconeixement del dret d’associació i negociació de les llogateres de CaixaBank.

A les institucions públiques catalana i espanyola, que garanteixin la funció social del futur habitatge HPO, és a dir:

  • Les noves promocions d’habitatge qualificats com a protecció oficial es destinaran a un parc públic d’habitatge en règim de lloguer a perpetuitat. El sòl públic sobre el que es desenvolupin les promocions romandrà en propietat pública municipal i la seva cessió es farà en forma de lloguer. Els locals d’aquestes promocions hauran de destinar-se a usos comunitaris.
  • Els contractes de les llogateres es redactaran sense contenir clàusules abusives i amb caràcter indefinit. Les llogateres de cada promoció tindran el dret d’organitzar-se en associacions llogateres i i la propietat es veurà obligada a reconèixer el dret a negociació col·lectiva.
  • Es crearà un registre únic públic de promocions qualificades HPO que recollirà les característiques de les promocions i els seus habitatges, la propietat i gestora de les mateixes, la seva ubicació, les subvencions, préstecs i desgravacions fiscals rebudes, el guany previst a través de rendes en el temps d’amortització de la promoció i tota la documentació exigida pels Plans d’Habitatge necessària per a que una promoció sigui qualificada de protecció oficial.